Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Består av 17 folkevalgte representanter. Antall representanter ble redusert fra 21 til 17 i 2003.
Kommunestyret oppretter og nedlegger alle kommunale råd og utvalg, med unntak av formannskapet som er et lovbestemt utvalg.
Kommunestyret vedtar kommuneplan, økonomiplan, sektorplaner og årsbudsjett. Kommunestyret behandler ellers saker som ikke er delegert til andre.
Formannskapet – representantene i formannskapet oppnevnes av kommunestyret. Består av 5 representanter. Ordfører og varaordfører er faste medlemmer i formannskapet. Er også kommunens planutvalg siden 2007. Formannskapets virkeområde er i tråd med kommunelovens § 8 og formannskapet avgjør de saker kommunestyret har gitt formannskapet fullmakt til å avgjøre og gir innstilling til kommunestyret i saker vedrørende kommuneplan, økonomiplan, sektorplaner, årsbudsjett og ellers i saker etter kommunestyrets bestemmelse.

Driftsutvalget – tidligere komitemodeller bestod av følgende komiteer; oppvekst- og kulturkomite, teknisk hovedutvalg, komite for helse og sosial. Disse komiteene ble i 2007 slått sammen til ett enkelt utvalg som vi nå kaller for driftsutvalget. Dette utvalget behandler saker vedrørende drift av kommunen, og innstiller også i saker til kommunestyret.
Eldrerådet er et lovbestemt organ, og har i nyere tid vært en del av de kommunale utvalgene.
Etter loven er eldrerådets funksjon av rådgivende art. Utgangspunktet er altså at rådet ikke skal kunne avgjøre saker, men vedta en uttalelse eller innstilling i eldrepolitiske saker. Eldrerådsloven sier at eldrerådet skal behandle alle saker som gjelder levevilkårene for eldre. Dette kan for eksempel være:
• Årsbudsjett/økonomiplan.
• Kommuneplan.
• Tiltak og planer i helse- og omsorgssektoren.
• Boligprogram og reguleringssaker.
• Kulturelle og andre kommunale tiltak som gjelder eldre.

Kontrollutvalget er et lovbestemt organ som oppnevnes av kommunestyret. Består av 3 representanter. Medlemmer av kontrollutvalget er ikke valgbare til andre råd og utvalg, med unntak av kommunestyret. Utvalget skal forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Utvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte samt at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). Utvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. Utvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Før en sak rapporteres til kommunestyret skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse.
Ungdomsrådet er opprettet i nyere tid. Utgangspunktet er at rådet ikke skal kunne avgjøre saker, men vedta en uttalelse eller innstilling i ungdomspolitiske saker.

Råd for funksjonshemmede oppnevnes av kommunestyret. Første gang oppnevnt i 2007.
Rådet skal arbeide etter målsettingen om full deltakelse og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne i samfunnet.

PSU (partssammensatt utvalg) - tidligere administrasjonsutvalget. Er også et lovpålagt organ der organisasjonene har representanter i utvalget. Består av to tillitsvalgte og formannskapets medlemmer. Behandler personalsaker og har fullmakt til å foreta ansettelser i stillinger som ikke er delegert til rådmannen.

AMU (arbeidsmiljøutvalget) - et lovpålagt organ. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal ha like mange representanter. Leder av utvalget skal rulleres mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden med to års mellomrom. Behandler saker vedrørende arbeidsmiljø og arbeidsforhold.

Byggekomiteen ble opprettet i 2007. Denne komiteen behandler byggesaker i kommunal regi.

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt ble opprettet i 2009 samtidig som eiendomsskatten ble innført i kommunen. Sakkyndig takstnemnd er oppnevnt av kommunestyret og har som oppgave å fastsette eiendomsskattetakster etter forslag fra besiktigelsesmenn.

Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt ble opprettet i 2009 samtidig som eiendomsskatten ble innført i kommunen. Sakkyndig ankenemnd er oppnevnt av kommunestyret og har som oppgave å  behandle klagesaker.

Beredskapsrådet har hele tiden vært en del av kommunens organisasjon. Rådet behandler saker i forbindelse med krisehendelser i kommunen.

Skolens samarbeidsutvalg er et samarbeid mellom foreldre og skolens representanter.  Behandler saker vedrørende samarbeid mellom foreldre/foresatte og skole.

Laster...