Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Tysfjord kommune har gjennomgått flere omorganiseringer, og enkelte etater har gjennom tiden endret navn.

Rådmannen
- Kommunens øverste administrative leder.
§ 23 Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet.
1. Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale eller fylkeskommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret eller fylkestinget fastsetter.

2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

3. Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget.

4. Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.

Rådmannens stab
Rådmannens stab består av serviceavdelingen, økonomi og personal, IKT, kultur, næring- og utvikling. 

Serviceavdelingen har ansvar for sentralbord, skranke, post, journalføring, arkiv, politisk sekretariat, startlån, bostøtte, kommunale boliger, kommunale avgifter m.m.

Økonomi og personal har følgende oppgaver: Regnskap, budsjett, skatt, lønn, personal og forsikring.

IKT ligger direkte under rådmannen og håndterer alle datarelaterte problemer, prosjekter og utbedringer.

Kultur, nærings- og utvikling er en ny enhet organisert under rådmannen. Enheten ble etablert 01.02.2018 og består av følgende ansvars- og arbeidsområder:
- Samisk språk
- Bibliotek
- Bokbuss
- Næring, herunder også fondsansvar for havbruksfond, kraftfond, gründerfond og samfunnspakker
- Kultur og utvikling, herunder bl.a idrett, kulturminnevern, kulturformidling og annen saksbehandling innen kulturområdet.

Tidligere ble kultur, næring- og utvikling kallet for kulturavdelingen..

Helse og omsorg

Her er flere tjenester underlagt. Legetjenesten, fysioterapi, Nord-Salten barnevern, pleie og omsorg, miljøtjenesten inklusiv psykiatri og rus, helsestasjon og jordmor. Pleie- og omsorgstjenesten har ansvar for hjemmetjenesten, eldreomsorg, omsorgssenter m.m. Miljøtjenesten har ansvar for brukere av ulike slag. Barnevernstjenesten er et interkommunalt samarbeid med Hamarøy kommune hvor Tysfjord kommune er vertskommune.
Ballangen helsestasjon bistår i dag Tysfjord kommune med helsesøstertjenesten.

Oppvekst- og utdanningsetaten

Oppvekst- og utdanningsetaten inkluderer flyktningetjenesten, kulturskolen og grunnskolen.

Flyktningetjenesten er ansvarlig for flyktninger som flytter til vår kommune.

Kulturskolen gir tilbud til barn og unge innen musikk, sang, og duodje.

Grunnskolen består av to skoler og en privatskole i kommunen; Drag skole, Kjøpsvik skole og Storjord montesorri skole.
https://www.storjord-montessori.no/

Vi har tre kommunale barnehager og en privat barnehage i Tysfjord. Pæsatun barnehage i Kjøpsvik, Drag barnehage og barnehagen som er en del av Storjord Montesorri skole. I tillegg har vi en lulesamisk barnehage på Árran.

Teknisk etat

Teknisk sektor utfører følgende oppgaver og tjenester:

 • Drift av kommunale kaianlegg
 • Eiendomsforvaltning og drift av kommunale bygg
 • Drift av kommunale vannverk
 • Drift av kommunale avløp
 • Sommer- og vintervedlikehold av kommunale veier
 • Vedlikehold av kommunale grøntområder
 • Renovasjon og mottak av annet husholdningsavfall
 • Brannvern
 • Feiing og branntilsyn
 • Forurensingsmyndighet
 • Oljevern
 • Oppmåling av tomter
 • Saksbehandling av fradelingssaker
 • Saksbehandling av byggesaker
 • Saksbehandling av avløpssøknader
 • Behandler gravemeldinger

Teknisk etat består av en administrasjon, to uteavdelinger, natur- og skogforvaltning.

Uteavdelingen har vi en på Drag og en i Kjøpsvik. Avdelingen på Drag betjener også Storjord og omegn.
Uteavdelingene betjener hele kommunen med tanke på avfallsdunker, vann og avløp, vannverk, kommunale boliger, kommunale veier og annet vedlikehold av kommunal eiendom.
Natur- og skogforvaltnings kontoret holder til på Drag.

Laster...